Bimetall-Luftkanalthermometer BiTh LKB / BiTh LKF

AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 VOR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 object_image_92516imagemain_de AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 VOR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 object_image_92516imagemain_de
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 VOR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 object_image_92516imagemain_de
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 VOR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 VOR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 VOR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAL 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAL 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAL 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAL 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAL 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAL 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAS 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAS 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAS 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 VOR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380 object_image_92516imagemain_de
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 VOR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAL 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAL 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAR 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKB -30/+50C 100mm axial Kl.2 D271 SAR 85420 85430 85440 85460 85470 85480 85500 85510 85520 85540 85550 85560 85590 85600 85610 85630 85640 85650 85670 85680 85690 85710 85720 85730 85760 85770 85780 85800 85810 85820 85840 85850 85860 85880 85890 85900
AFRISO Bimetall-Luftkanalhermometer BiTh 63 LKF -30/+50C 100mm axial Kl.2 D211 SAS 84900 84910 84920 84940 84950 84960 84980 84990 85000 85020 85030 85040 85070 85080 85090 85110 85120 85130 85150 85160 85170 85190 85200 85210 85240 85250 85260 85280 85290 85300 85320 85330 85340 85360 85370 85380
Datenblatt Bimetall-Luftkanalthermometer BiTh LKB / BiTh LKF
AFRISO Datenblatt Bimetall-Luftkanalthermometer BiTh LKB / BiTh LKF

Ausführungen

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm 100 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 63 LKF D211 65613211
63 mm 150 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 63 LKF D211 65614211
63 mm 200 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 63 LKF D211 65615211
63 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 63 LKF D211 65608211
63 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 63 LKF D211 65609211
63 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 63 LKF D211 65610211
63 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 63 LKF D211 65623211
63 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 63 LKF D211 65624211
63 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 63 LKF D211 65625211
63 mm 100 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 63 LKF D211 65633211
63 mm 150 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 63 LKF D211 65634211
63 mm 200 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 63 LKF D211 65635211

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
80 mm 100 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 80 LKF D211 65713211
80 mm 150 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 80 LKF D211 65714211
80 mm 200 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 80 LKF D211 65715211
80 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 80 LKF D211 65708211
80 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 80 LKF D211 65709211
80 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 80 LKF D211 65710211
80 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 80 LKF D211 65723211
80 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 80 LKF D211 65724211
80 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 80 LKF D211 65725211
80 mm 100 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 80 LKF D211 65733211
80 mm 150 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 80 LKF D211 65734211
80 mm 200 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 80 LKF D211 65735211

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm 100 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 100 LKF D211 65813211
100 mm 150 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 100 LKF D211 65814211
100 mm 200 mm Befestigungsflansch -30/+50 °C BiTh 100 LKF D211 65815211
100 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 100 LKF D211 65808211
100 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 100 LKF D211 65809211
100 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+60 °C BiTh 100 LKF D211 65810211
100 mm 100 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 100 LKF D211 65823211
100 mm 150 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 100 LKF D211 65824211
100 mm 200 mm Befestigungsflansch -20/+40 °C BiTh 100 LKF D211 65825211
100 mm 100 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 100 LKF D211 65833211
100 mm 150 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 100 LKF D211 65834211
100 mm 200 mm Befestigungsflansch 0/60 °C BiTh 100 LKF D211 65835211

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 63 LKB D271 65613271
63 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 63 LKB D271 65614271
63 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 63 LKB D271 65615271
63 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 63 LKB D271 65608271
63 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 63 LKB D271 65609271
63 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 63 LKB D271 65610271
63 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 63 LKB D271 65623271
63 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 63 LKB D271 65624271
63 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 63 LKB D271 65625271
63 mm 100 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 63 LKB D271 65633271
63 mm 150 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 63 LKB D271 65634271
63 mm 200 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 63 LKB D271 65635271

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
80 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 80 LKB D271 65713271
80 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 80 LKB D271 65714271
80 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 80 LKB D271 65715271
80 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 80 LKB D271 65708271
80 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 80 LKB D271 65709271
80 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 80 LKB D271 65710271
80 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 80 LKB D271 65723271
80 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 80 LKB D271 65724271
80 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 80 LKB D271 65725271
80 mm 100 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 80 LKB D271 65733271
80 mm 150 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 80 LKB D271 65734271
80 mm 200 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 80 LKB D271 65735271

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Schaftlänge Anschluss Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 100 LKB D271 65813271
100 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 100 LKB D271 65814271
100 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -30/+50 °C BiTh 100 LKB D271 65815271
100 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 100 LKB D271 65808271
100 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 100 LKB D271 65809271
100 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+60 °C BiTh 100 LKB D271 65810271
100 mm 100 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 100 LKB D271 65823271
100 mm 150 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 100 LKB D271 65824271
100 mm 200 mm Befestigungsrand hinten -20/+40 °C BiTh 100 LKB D271 65825271
100 mm 100 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 100 LKB D271 65833271
100 mm 150 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 100 LKB D271 65834271
100 mm 200 mm Befestigungsrand hinten 0/60 °C BiTh 100 LKB D271 65835271

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Bimetall-Luftkanalthermometer BiTh LKB / BiTh LKF Datenblatt PDF
AFRISO Datenblatt Bimetall-Luftkanalthermometer BiTh LKB / BiTh LKF
Typ
D2
Nenngröße
63 – 80 – 100
Messelement
Bimetallwendel
Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)
Anzeigebereiche °C
-30/+50, -20/+40, -20/+60, 0/60
Verwendungsbereich
Skalenendwert
Schutzart
IP 41 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Tauchrohr:
Messing, ∅ 9 mm
LKF:
Befestigungsflansch, Kunststoff, ∅ 60 mm
LKB:
Befestigungsrand hinten, Stahl
Anschlusslage
Axial
Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
Zeiger
Kunststoff, schwarz
Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Übersteckring
Stahlblech, vernickelt
Sichtscheibe
LKF:
Kunststoff
LKB:
Instrumentenglas

Optionen

  • Andere Anzeigebereiche
  • Andere Schaftlängen
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Stahlflansch ⌀ 40/80 mm
Für Detailansichten, Zusatzinformationen und Maßtabellen bitte auf das jeweilige Bild klicken.
LKF - Anschluss axial
LKF - Anschluss axial
AFRISO
  1. Verschiebbar
Maße (mm):
NG D d1 d2 d3 d4 l1
63 63 9 12 51 60 10
80 80 9 12 51 60 10
100 100 9 12 51 60 10