Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370 <div class="gallery-information"> <p> <strong>CapFox<sup>®</sup> ENT 21 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676</strong> </p> <p>Maße (in mm)</p> <b>Legende:</b> <ol> <li>TriC-Clamp ⌀ 34 mm /⌀ 50,5 mm</li> </ol> </div>
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 <div class="gallery-information"> <p> <strong>CapFox<sup>®</sup> ENT 21 MK - 05/10 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung</strong> </p> <p>Maße (in mm)</p> <b>Legende:</b> <ol> <li>Prozessanschluss</li> </ol> </div>
 BEF 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 BEF 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740
 BEF 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 <div class="gallery-information"> <p> <strong>CapFox<sup>®</sup> ENT 21 MS - 20 mit starrer Monosonde mit FEP-Teilisolierung</strong> </p> <p>Maße (in mm)</p> <b>Legende:</b> <ol> <li>Prozessanschluss</li> </ol> </div>
 VOR 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370 object_image_88895imagemain_de
 VOR 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 DRA 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 DRA 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740 71760 71770 71780 71790 71800 71810 71820 71830 71840 71850 71860 71870 71880 71890 71900 71910 71920 71930 71940 71950 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
 BEF 71130 71140 71150 71160 71170 71180 71190 71200 71210 71220 71230 71240 71250 71260 71270 71280 71290 71300 71310 71320 71340 71350 71360 71370 71380 71390 71400 71410 71420 71430 71440 71450 71460 71470 71480 71490 71500 71510 71520 71530
 BEF 71550 71560 71570 71580 71590 71600 71610 71620 71630 71640 71650 71660 71670 71680 71690 71700 71710 71720 71730 71740
 BEF 71970 71980 71990 72000 72010 72020 72030 72040 72050 72060 72070 72080 72090 72100 72110 72120 72130 72140 72150 72160
 BEF 72180 72190 72200 72210 72220 72230 72240 72250 72260 72270 72280 72290 72300 72310 72320 72330 72340 72350 72360 72370
Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21
AFRISO Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

Ausführungen

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 Datenblatt PDF
AFRISO Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21
Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox ENT 21 Betriebsanleitung PDF
AFRISO Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox ENT 21
Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik Prospekt PDF
AFRISO Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik
Füllstandmessung Anfragen-Checkliste PDF
AFRISO Füllstandmessung
Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 Bestellschlüssel PDF
AFRISO Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21
CapFox® ENT 21 Sondenauswahl PDF
AFRISO CapFox® ENT 21
Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 Konformitätserklärung PDF
AFRISO Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

Der kapazitive Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 besteht aus dem in einem robusten Edelstahlgehäuse integrierten Elektronikmodul und der Messelektrode. Die teil- oder vollisolierte Elektrode bildet mit einer leitfähigen Behälterwand oder einer geerdeten Gegenelektrode einen Kondensator, dessen jeweilige Kapazität von den elektrischen Eigenschaften der Umgebung abhängt. Sobald das Dielektrikum (elektrische Feld) nicht mehr durch Luft oder ein anderes Gas (freie Elektrode), sondern durch eine Flüssigkeit oder Schüttgut gebildet wird, tritt ein Kapazitätssprung ein. Dieser wird von der Elektronik in ein Schaltsignal umgewandelt. Als elektrischer Ausgang steht ein 3-poliger NPN- oder PNP-Transistorausgang zur Verfügung. Der Sensorausgang der Ex-Version ist nach EN 60947 (NAMUR) ausgeführt.

Die Messelektrode wird je nach Medium und Applikation wahlweise als teil- bzw. vollisolierte Stabsonde oder flexible Seilsonde geliefert. Für die Grenzstanderfassung von anhaftenden, aggressiven oder elektrisch leitfähigen Medien sind ausschließlich vollisolierte Elektroden einzusetzen.

Ausführungen
Modell / Serie Sondentyp Sondenlänge Anwendung
ENT 21 MK-05 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung 50 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MK-10 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung 100 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MS-20 Monosonde starr mit FEP-Teilisolierung 100–2.000 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MS-21 Monosonde starr mit FEP-Isolierung 100–2.000 mm für leitfähige Medien und Lebensmittel
ENT 21 MS-22 Monosonde starr mit PFA-Isolierung 100–2.000 mm für leitfähige aggressive Medien
ENT 21 MF-60 Monosonde flexibel, ohne Isolierung, mit Gewicht ⌀ 22 mm 1.000–6.000 mm für Schüttgüter
Anzeige
LED grün:
Betrieb
LED orange:
Status
Prozessanschluss
G1B
G¾B
¾"NPT
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm
Werkstoff
Gehäuse:
Edelstahl 304
MS:
Edelstahl 316 L
MF:
Edelstahl 316
Versorgungsspannung
DC 7 – 34 V
Laststrom:
Max. 300 mA
Schaltpunkteinstellung
Justage über mitgeliefertem Magnetstift
Stromaufnahme
Max. 5 mA ohne Last
Schutzart
IP 68 (EN 60529)
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M12 x 1,5 mit festem Kabelanschluss
Kabellänge:
2 m
Gewicht
ST-Ausführung:
Ca. 0,3 kg
HT-Ausführung:
Ca. 0,6 kg
Lieferumfang
 • CapFox<sup>®</sup> ENT 21 gemäß Konfiguration
 • Magnetstift

Optionen

 • Andere Prozessanschlüsse
 • FEP-/PFA-Beschichtung
 • Ex-Ausführung
 • Ex II 1 G Ex ia IIB T6 Ga
 • Ex II 1 D Ex ia IIIC T80°C Da
 • Ex I M1 Ex ia I Ma
 • HT-EX-Ausführung
 • Ex II 1/2 G Ex ia IIB T6 Ga/Gb
 • Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
Elektrischer Anschluss D mit staubdichter Kabelverschraubung (ATEX)
Elektrischer Anschluss D mit staubdichter Kabelverschraubung (ATEX)
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss C mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Elektrischer Anschluss C mit Stecker M12 x 1, 4-polig
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss B mit PVC-Kabelverschraubung M12 x 1,5
Elektrischer Anschluss B mit PVC-Kabelverschraubung M12 x 1,5
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss A mit kurzer Kabelverschraubung aus Edelstahl
Elektrischer Anschluss A mit kurzer Kabelverschraubung aus Edelstahl
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® ENT 21 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676
CapFox® ENT 21 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676
AFRISO
Maße (in mm)
 1. TriC-Clamp ⌀ 34 mm /⌀ 50,5 mm
CapFox® ENT 21 Hochtemperaturausführung
CapFox® ENT 21 Hochtemperaturausführung
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® ENT 21 MK - 05/10 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung
CapFox® ENT 21 MK - 05/10 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung
AFRISO
Maße (in mm)
 1. Prozessanschluss
CapFox® ENT 21 MS - 20 mit starrer Monosonde mit FEP-Teilisolierung
CapFox® ENT 21 MS - 20 mit starrer Monosonde mit FEP-Teilisolierung
AFRISO
Maße (in mm)
 1. Prozessanschluss
CapFox® ENT 21 MS - 21 mit starrer Monosonde mit FEP-Isolierung
CapFox® ENT 21 MS - 21 mit starrer Monosonde mit FEP-Isolierung
CapFox® ENT 21 MS - 22 mit starrer Monosonde mit PFA-Isolierung
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® ENT 21 MF - 60 mit flexibler Monosonde
CapFox® ENT 21 MF - 60 mit flexibler Monosonde
AFRISO
Maße (in mm)
Anschlussschema
Anschlussschema
AFRISO
elektrische Anschlüsse
elektrische Anschlüsse
AFRISO