Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

 VOR 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670 object_image_88895_de
 VOR 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 DRA 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 DRA 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040 69060 69070 69080 69090 69100 69110 69120 69130 69140 69150 69160 69170 69180 69190 69200 69210 69220 69230 69240 69250 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
 BEF 68430 68440 68450 68460 68470 68480 68490 68500 68510 68520 68530 68540 68550 68560 68570 68580 68590 68600 68610 68620 68640 68650 68660 68670 68680 68690 68700 68710 68720 68730 68740 68750 68760 68770 68780 68790 68800 68810 68820 68830
 BEF 68850 68860 68870 68880 68890 68900 68910 68920 68930 68940 68950 68960 68970 68980 68990 69000 69010 69020 69030 69040
 BEF 69270 69280 69290 69300 69310 69320 69330 69340 69350 69360 69370 69380 69390 69400 69410 69420 69430 69440 69450 69460
 BEF 69480 69490 69500 69510 69520 69530 69540 69550 69560 69570 69580 69590 69600 69610 69620 69630 69640 69650 69660 69670
Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21
Afriso Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

Ausführungen

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656005ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -05 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656005ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656005HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -05 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656005HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656010ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -10 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656010ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656010HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MK -10 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656010HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656020ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656020ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656020HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656020HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656021ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656021ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656021HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656021HT-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656022ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656022ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656022HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656022HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Ausgangssignal Art.-Nr. Merken
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G1B 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-1B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G1B 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-1B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G¾B 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-2B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST G¾B 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-2B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-3B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-3B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-4B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-4B02
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656060ST-L-5B01
CapFox® ENT 21 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656060ST-L-5B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G1B 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-1B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G1B 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-1B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G¾B 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-2B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT G¾B 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-2B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT ¾"NPT 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-3B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT ¾"NPT 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-3B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-4B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-4B02
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-PNP 5656060HT-L-5B01
CapFox® ENT 21 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 3-Leiter-NPN 5656060HT-L-5B02

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 Datenblatt PDF
Afriso Datenblatt kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21
Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik Füllstandmess- und Regelgeräte PDF
Afriso Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik
Anfragen-Checkliste Füllstandmessung Füllstandmess- und Regelgeräte PDF
Afriso Anfragen-Checkliste Füllstandmessung

Der kapazitive Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21 besteht aus dem in einem robusten Edelstahlgehäuse integrierten Elektronikmodul und der Messelektrode. Die teil- oder vollisolierte Elektrode bildet mit einer leitfähigen Behälterwand oder einer geerdeten Gegenelektrode einen Kondensator, dessen jeweilige Kapazität von den elektrischen Eigenschaften der Umgebung abhängt. Sobald das Dielektrikum (elektrische Feld) nicht mehr durch Luft oder ein anderes Gas (freie Elektrode), sondern durch eine Flüssigkeit oder Schüttgut gebildet wird, tritt ein Kapazitätssprung ein. Dieser wird von der Elektronik in ein Schaltsignal umgewandelt. Als elektrischer Ausgang steht ein 3-poliger NPN- oder PNP-Transistorausgang zur Verfügung. Der Sensorausgang der Ex-Version ist nach EN 60947 (NAMUR) ausgeführt.

Die Messelektrode wird je nach Medium und Applikation wahlweise als teil- bzw. vollisolierte Stabsonde oder flexible Seilsonde geliefert. Für die Grenzstanderfassung von anhaftenden, aggressiven oder elektrisch leitfähigen Medien sind ausschließlich vollisolierte Elektroden einzusetzen.

Ausführungen
Modell / Serie Sondentyp Sondenlänge Anwendung
ENT 21 MK-05 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung 50 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MK-10 Kompaktsonde starr mit PPS-Teilisolierung 100 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MS-20 Monosonde starr mit FEP-Teilisolierung 100–2.000 mm für nicht leitfähige Medien
ENT 21 MS-21 Monosonde starr mit FEP-Isolierung 100–2.000 mm für leitfähige Medien und Lebensmittel
ENT 21 MS-22 Monosonde starr mit PFA-Isolierung 100–2.000 mm für leitfähige aggressive Medien
ENT 21 MF-60 Monosonde flexibel, ohne Isolierung, mit Gewicht ⌀ 22 mm 1.000–6.000 mm für Schüttgüter
Anzeige
LED grün:
Betrieb
LED orange:
Status
Prozessanschluss
G1B
G¾B
¾"NPT
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm
Werkstoff
Gehäuse:
Edelstahl 304
MS:
Edelstahl 316 L
MF:
Edelstahl 316
Versorgungsspannung (DC 7 – 34 V)
Laststrom:
Max. 300 mA
Schaltpunkteinstellung
Justage über mitgeliefertem Magnetstift
Stromaufnahme
Max. 5 mA ohne Last
Schutzart
IP 68 (EN 60529)
Elektrischer Anschluss (Kabelverschraubung M12 x 1,5 mit festem Kabelanschluss)
Kabellänge:
2 m
Gewicht
ST-Ausführung:
Ca. 0,3 kg
HT-Ausführung:
Ca. 0,6 kg
Lieferumfang
 • CapFox<sup>®</sup> ENT 21 gemäß Konfiguration
 • Magnetstift

Optionen

 • Andere Prozessanschlüsse
 • FEP-/PFA-Beschichtung
 • Ex-Ausführung
 • Ex II 1 G Ex ia IIB T6 Ga
 • Ex II 1 D Ex ia IIIC T80°C Da
 • Ex I M1 Ex ia I Ma
 • HT-EX-Ausführung
 • Ex II 1/2 G Ex ia IIB T6 Ga/Gb
 • Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
Anschlussschema
Anschlussschema
Afriso
elektrische Anschlüsse
elektrische Anschlüsse
Afriso