Druckmessumformer HydroFox® DMU 08

AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 object_image_56546_de AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 object_image_56546_de
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 object_image_56546_de
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar ANW 430 440 450 460 470 910 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar ANW 430 440 450 460 470 910 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar ANW 430 440 450 460 470 910 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 510 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120 AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 510 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 510 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120 AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120 AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120 object_image_56546_de
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar ANW 430 440 450 460 470 910 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 510 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 18070 18080 18090 18100 18110 18120
AFRISO Hydrostat. Füllstandmessgerät HydroFox DMU 08 0/100mbar BEF 430 440 450 460 470 64990 65000 65010 65020 65030 65040 65050 65060 65070 65080 65090 65100 65110 65120 65130 65140 65150 65180 65190 65200 65210 65220 65230 65240 65250 65260 65270 65280 65290 65300 65310 65320 65330 65340 65370 65380 65390 65400 65410 65420 65430 65440 65450 65460 65470 65480 65490 65500 65510 65520 18070 18080 18090 18100 18110 18120
Datenblatt Druckmessumformer HydroFox® DMU 08
Afriso Datenblatt Druckmessumformer HydroFox® DMU 08

Ausführungen

Messbereich Überlast Art.-Nr. Merken
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/100 mbar Mind. 5 x FS 31555
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/160 mbar Mind. 6 x FS 31556
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/200 mbar Mind. 5 x FS 31557
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/250 mbar Mind. 4 x FS 31558
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/300 mbar Mind. 3 x FS 31519
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/400 mbar Mind. 5 x FS 31559
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/600 mbar Mind. 8 x FS 31560
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/1 bar Mind. 5 x FS 31561
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/1,6 bar Mind. 6 x FS 31562
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/2 bar Mind. 4 x FS 31563
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/2,5 bar Mind. 4 x FS 31564
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/4 bar Mind. 5 x FS 31565
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/6 bar Mind. 6 x FS 31566
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/10 bar Mind. 4 x FS 31567
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/16 bar Mind. 5 x FS 31568
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/20 bar Mind. 3 x FS 31569
HydroFox® DMU 08 mit 5 m PUR-Kabel 0/25 bar Mind. 3 x FS 31570

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Druckmessumformer HydroFox® DMU 08 Datenblatt PDF
Afriso Datenblatt Druckmessumformer HydroFox® DMU 08
Tauchsonde DMU 08, DMU 08 T, DMU 09 Betriebsanleitung PDF
Afriso Tauchsonde DMU 08, DMU 08 T, DMU 09
Tauchsonde DMU 08…Ex, DMU 09…Ex Betriebsanleitung PDF
Afriso Tauchsonde DMU 08…Ex, DMU 09…Ex
Elektronische Druckmesstechnik - Druckmessumformer Serie DMU Produktprogramm Industrietechnik PDF
Afriso Elektronische Druckmesstechnik - Druckmessumformer Serie DMU
Anfragen-Checkliste Druckmessumformer DMU Druckmessgeräte PDF
Afriso Anfragen-Checkliste Druckmessumformer DMU
Die Füllstandmessgeräte HydroFox® DMU 08 mit Siliziumtechnologie haben kalibrierte und verstärkte Sensorsignale, die als standardisierte Spannungs- oder Stromausgänge zur Verfügung stehen.
Messgenauigkeit
Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
≤ 0/400 mbar < ± 0,5 % FSO
> 0/400 mbar < ± 0,35 % FSO
Messbereich
Siehe Bestelltabelle
Temperatureinsatzbereich
Medium:
-10/+70 °C
Umgebung:
-10/+70 °C
Lagerung:
-25/+70 °C
Temperaturfehlerband
≤ 400 mbar:
≤ ± 1 % FSO/10 K im kompensierten Bereich 0/70 °C
> 400 mbar:
≤ ± 0,75 % FSO/10 K im kompensierten Bereich 0/70 °C
Dynamisches Verhalten
Ansprechzeit:
≤ 10 ms
Sonde
L x ⌀:
117 x 24 mm
Gewicht:
620 g
Werkstoff
Gehäuse:
Edelstahl 316 L
Membrane:
Edelstahl 316 L
Dichtungen:
FKM (Viton)
Kabel:
PUR
Druckübertragungsflüssigkeit
Silikonöl
Versorgungsspannung
DC 12 – 36 V
Ausgangssignal
4–20 mA, 2-Leiter
Bürde
R<sub>Max</sub> = [(U<sub>B</sub> – U<sub>Bmin</sub>)/0,02 A] Ω
Stromaufnahme
< 25 mA
Elektrische Schutzmaßnahmen
Kurzschluss- und verpolungssicher
Elektrischer Anschluss (PUR-Kabel mit eingearbeitetem Luftschlauch als Referenzbezug zum umgebenden Luftdruck)
Kabellänge:
5 m
Schutzart:
IP 68 (EN 60529)
CE-Konformität
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Optionen

  • Gewichtsverlängerung
  • Messgenauigkeit 0,1 % FSO
  • FEP-Kabel
  • ATEX-Ausführung
  • Verschraubungsset
  • Kabeldose
  • Abspannklemme
Anschlussschaltbild
Anschlussschaltbild
Afriso
3-Leiter 0-10 V
Anschlussschaltbild
Anschlussschaltbild
Afriso
2-Leiter 4-20 mA