Elektronischer Druckschalter EDS 10

Ausführungen


Druckart Messbereich Art.-Nr. Merken
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/0 bar 33405R01100011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+1,5 bar 33405R01102011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+3 bar 33405R01103011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+5 bar 33405R01104011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,1 bar 33405R01007011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,16 bar 33405R01008011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,25 bar 33405R01009011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,4 bar 33405R01010011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,6 bar 33405R01108011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/1 bar 33405R01109011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/1,6 bar 33405R01110011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/2,5 bar 33405R01111011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/4 bar 33405R01112011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/6 bar 33405R01113011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/10 bar 33405R01114011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/16 bar 33405R01115011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/25 bar 33405R01116011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/40 bar 33405R01117011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/60 bar 33405R01118011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/100 bar 33405R01119011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/160 bar 33405R01120011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/250 bar 33405R01121011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/400 bar 33405R01122011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/600 bar 33405R01123011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/0,4 bar 33405A01010011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/0,6 bar 33405A01108011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/1 bar 33405A01109011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/1,6 bar 33405A01110011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/2,5 bar 33405A01111011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/4 bar 33405A01112011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/6 bar 33405A01113011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/10 bar 33405A01114011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/16 bar 33405A01115011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/25 bar 33405A01116011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/40 bar 33405A01117011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/60 bar 33405A01118011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/100 bar 33405A01119011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/160 bar 33405A01120011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/250 bar 33405A01121011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/400 bar 33405A01122011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/600 bar 33405A01123011

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10 Katalogseite PDF
Afriso Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10
Druckschalter EDS 10 Betriebsanleitung PDF
Afriso Druckschalter EDS 10