Kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20

 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780 <div class="gallery-information"> <p> <strong>CapFox<sup>®</sup> EFT 20 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676</strong> </p> <p>Maße (in mm)</p> <b>Legende:</b> <ol> <li>TriC-Clamp ⌀ 34 mm /⌀ 50,5 mm</li> </ol> </div>
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 <div class="gallery-information"> <p> <strong>CapFox<sup>®</sup> EFT 20 MS - 20 mit starrer Monosonde</strong> </p> <p>Maße (in mm)</p> <b>Legende:</b> <ol> <li>Prozessanschluss</li> </ol> </div>
 VOR 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 object_image_93451imagemain_de
 VOR 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 DRA 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 DRA 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230
 BEF 73140 73150 73160 73170 73180 73190 73200 73210 73220 73230 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
 BEF 73250 73260 73270 73280 73290 73300 73310 73320 73330 73340 73360 73370 73380 73390 73400 73410 73420 73430 73440 73450
 BEF 73470 73480 73490 73500 73510 73520 73530 73540 73550 73560 73580 73590 73600 73610 73620 73630 73640 73650 73660 73670
 BEF 73690 73700 73710 73720 73730 73740 73750 73760 73770 73780
Datenblatt kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20
AFRISO Datenblatt kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20

Ausführungen

Modell / Serie Prozessanschluss Art.-Nr. Merken
CapFox® EFT 20 MS -20 ST G1B 5655020ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -20 ST G¾B 5655020ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -20 ST ¾"NPT 5655020ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655020ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -20 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655020ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 MS -20 HT G1B 5655020HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -20 HT G¾B 5655020HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -20 HT ¾"NPT 5655020HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655020HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -20 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655020HT-L-5B01
CapFox® EFT 20 MS -21 ST G1B 5655021ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -21 ST G¾B 5655021ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -21 ST ¾"NPT 5655021ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655021ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -21 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655021ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 MS -21 HT G1B 5655021HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -21 HT G¾B 5655021HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -21 HT ¾"NPT 5655021HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655021HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -21 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655021HT-L-5B01
CapFox® EFT 20 MS -22 ST G1B 5655022ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -22 ST G¾B 5655022ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -22 ST ¾"NPT 5655022ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655022ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -22 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655022ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 MS -22 HT G1B 5655022HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 MS -22 HT G⅜B 5655022HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 MS -22 HT ¾"NPT 5655022HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655022HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 MS -22 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655022HT-L-5B01

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Art.-Nr. Merken
CapFox® EFT 20 KX -40 ST G1B 5655040ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 KX -40 ST G¾B 5655040ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 KX -40 ST ¾"NPT 5655040ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 KX -40 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655040ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 KX -40 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655040ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 KX -40 HT G1B 5655040HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 KX -40 HT G¾B 5655040HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 KX -40 HT ¾"NPT 5655040HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 KX -40 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655040HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 KX -40 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655040HT-L-5B01
CapFox® EFT 20 KX -41 ST G1B 5655041ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 KX -41 ST G¾B 5655041ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 KX -41 ST ¾"NPT 5655041ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 KX -41 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655041ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 KX -41 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655041ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 KX -41 HT G1B 5655041HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 KX -41 HT G⅜B 5655041HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 KX -41 HT ¾"NPT 5655041HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 KX -41 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655041HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 KX -41 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655041HT-L-5B01

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Modell / Serie Prozessanschluss Art.-Nr. Merken
CapFox® EFT 20 MF -60 ST G1B 5655060ST-L-1B01
CapFox® EFT 20 MF -60 ST G¾B 5655060ST-L-2B01
CapFox® EFT 20 MF -60 ST ¾"NPT 5655060ST-L-3B01
CapFox® EFT 20 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655060ST-L-4B01
CapFox® EFT 20 MF -60 ST Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655060ST-L-5B01
CapFox® EFT 20 MF -60 HT G1B 5655060HT-L-1B01
CapFox® EFT 20 MF -60 HT G¾B 5655060HT-L-2B01
CapFox® EFT 20 MF -60 HT ¾"NPT 5655060HT-L-3B01
CapFox® EFT 20 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm 5655060HT-L-4B01
CapFox® EFT 20 MF -60 HT Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm 5655060HT-L-5B01

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20 Datenblatt PDF
AFRISO Datenblatt kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20
CapFox® EFT 20 Betriebsanleitung PDF
AFRISO CapFox® EFT 20
Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik Prospekt PDF
AFRISO Professionelle Füllstandlösungen für Industrie- und Prozesstechnik
Füllstandmessung Anfragen-Checkliste PDF
AFRISO Füllstandmessung
Kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20 Bestellschlüssel PDF
AFRISO Kapazitives Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20
CapFox® EFT 20 Konformitätserklärung PDF
AFRISO CapFox® EFT 20
Das kapazitive Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20 erfasst die – durch die Füllstandänderung des Mediums verursachte – elektrische Kapazitätsänderung und wandelt die Größe der Kapazitätsänderung in ein Strom- (4–20 mA) oder Spannungssignal (0–10 V). Das Elektronikmodul ist in einem robusten Edelstahlgehäuse integriert. Die Messelektrode wird wahlweise als flexible Seilsonde oder starre Stabsonde geliefert. Für die Füllstandmessung von anhaftenden, aggressiven oder elektrisch leitfähigen Medien sind die Elektroden mit einer isolierenden Beschichtung lieferbar. Bei Medien, die in Tanks aus nicht leitendem Material oder offenen Becken gelagert sind, müssen die Sonden mit einem zusätzlichen koaxialen Referenzrohr oder einer Masseelektrode ausgerüstet werden.
Ausführungen
Modell / Serie Sondentyp Anwendung
EFT 20 MS-20 Monosonde starr ohne Isolierung für nicht leitfähige Medien
EFT 20 MS-21 Monosonde starr mit teilisolierter Sonde für leitfähige Medien und Lebensmittel
EFT 20 MS-22 Monosonde starr mit PFA-Isolierung für leitfähige Medien
EFT 20 KX-40 Koaxsonde ohne Isolierung für nicht leitfähige Flüssigkeiten
EFT 20 KX-41 Koaxsonde mit FEP-isolierter Messelektrode für leitfähige Flüssigkeiten
EFT 20 MF-60 Monosonde flexibel, ohne Isolierung, mit Gewicht ⌀ 22 mm für Schüttgüter
Anzeige
LED grün:
Betrieb
LED orange:
Status
Max. Messbereich
(genaue Sondenlänge bei Bestellung angeben)
MS:
≤ 2.000 mm
KX:
≤ 1.000 mm
MF:
≤ 6.000 mm
Temperatureinsatzbereich
Medium:
-40/+300 °C
ST-Ausführung:
-40 °C 85 °C
HT-Ausführung:
-40/+200 °C
Umgebung:
-30/+85 °C
Prozessanschluss
G1B
G¾B
¾"NPT
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 34 mm
Tri-Clamp DIN 32676, ⌀ 50,5 mm
G⅜B
Werkstoff
Gehäuse:
Edelstahl 304
MS:
Edelstahl 316 L
KX:
Edelstahl 304
MF:
Edelstahl 316
Versorgungsspannung
DC 9 – 34 V
Ausgangssignal
4–20 mA, 2-Leiter
Stromaufnahme
Max. 20,4 mA
Bürde
R<sub>Max</sub> = 700 Ω bei U = 24 V
Schutzart
IP 68 (EN 60529)
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M12 x 1,5 mit festem Kabelanschluss
Kabellänge:
2 m
Gewicht
ST-Ausführung:
Ca. 0,3 kg
HT-Ausführung:
Ca. 0,6 kg
Lieferumfang
 • CapFox<sup>®</sup> EFT 20 gemäß Konfiguration
 • Magnetstift

Optionen

 • Andere Prozessanschlüsse
 • FEP-/PFA-Beschichtung
 • Ex-Ausführung
 • Ex II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
 • Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T120°C Da/Db
 • Ex M1 Ex ia I Ma
Elektrischer Anschluss D mit staubdichter Kabelverschraubung (ATEX)
Elektrischer Anschluss D mit staubdichter Kabelverschraubung (ATEX)
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss C mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Elektrischer Anschluss C mit Stecker M12 x 1, 4-polig
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss B mit PVC-Kabelverschraubung M12 x 1,5
Elektrischer Anschluss B mit PVC-Kabelverschraubung M12 x 1,5
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss A mit kurzer Kabelverschraubung aus Edelstahl
Elektrischer Anschluss A mit kurzer Kabelverschraubung aus Edelstahl
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® EFT 20 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676
CapFox® EFT 20 Prozessanschluss Tri-Clamp DIN 32676
AFRISO
Maße (in mm)
 1. TriC-Clamp ⌀ 34 mm /⌀ 50,5 mm
CapFox® EFT 20 MS - 20 mit starrer Monosonde
CapFox® EFT 20 MS - 20 mit starrer Monosonde
AFRISO
Maße (in mm)
 1. Prozessanschluss
CapFox® EFT 20 Hochtemperaturausführung
CapFox® EFT 20 Hochtemperaturausführung
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® EFT 20 MS - 21 mit starrer Monosonde mit FEP-Isolierung
CapFox® EFT 20 MS - 21 mit starrer Monosonde mit FEP-Isolierung
CapFox® EFT 20 MS - 22 mit starrer Monosonde mit PFA-Isolierung
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® EFT 20 KX - 40 mit Koaxsonde
CapFox® EFT 20 KX - 40 mit Koaxsonde
CapFox® EFT 20 KX - 41 mit Koaxsonde mit FEP-Isolierung
AFRISO
Maße (in mm)
CapFox® EFT 20 MF - 60 mit flexibler Monosonde
CapFox® EFT 20 MF - 60 mit flexibler Monosonde
AFRISO
Maße (in mm)
Elektrischer Anschluss 2-Leiter-System
Elektrischer Anschluss 2-Leiter-System
AFRISO
Elektrischer Anschluss 3-Leiter-System
Elektrischer Anschluss 3-Leiter-System
AFRISO
Anschlussschema
Anschlussschema
AFRISO